برگزاری دوره اعتباریات علامه طباطبایی

  به گزارش روابط عمومی موسسه آوای توحید، موسسه علمی تربیتی آوای توحید قم در نظر دارد دوره اعتباریات علامه طباطبایی بر اساس مقاله۶کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم را به صورت حضوری و مجازی برگزار کند؛ روابط عمومی موسسه آوای توحید در رابطه با ضرورت برگزاری دوره اعتباریات، چنین اظهار داشت که: « از […]