نوشته‌ها

درس بیست و چهارم: آشنایی با صورت فلکی حوت

درسنامه آموزش علم نجوم و هیئت. 💠درس بیست و چهارم: آشنایی با صورت فلکی حوت💠 صورت فلکی حوت دوازدهمین و آخرین صورت فلکی منطقه البروج بوده و در محدوده درجات ۳۳۰ تا ۳۶۰ از دایره بروج قرار گرفته است. به صورت فلکی حوت صورت فلکی دو ماهی هم گفته میشود، چ…

درس بیست و سوم: آشنایی با صورت فلکی دلو

درسنامه آموزش علم نجوم و هیئت. 💠درس بیست و سوم: آشنایی با صورت فلکی دلو💠 صورت فلکی دلو یازدهمین صورت فلکی از منطقه البروج بوده و در محدوده درجات ۳۰۰ تا ۳۳۰ از دایره بروج قرار گرفته است. برخی از کواکب مهم صورت فلکی دلو عبارتند از: ۱- کوک…

درس بیست و دوم: آشنایی با صورت فلکی جدی

درسنامه آموزش علم نجوم و هیئت. 💠درس بیست و دوم: آشنایی با صورت فلکی جدی💠 صورت فلکی جدی دهمین صورت فلکی از منطقه البروج بوده و در محدوده درجات ۲۷۰ تا ۳۰۰ از دایره بروج واقع شده است. نقش صورت فلکی جدی به صورت موجودی است که نیمه اولش شبیه بز و نیمه…

درس بیست و یکم: آشنایی با صورت فلکی قوس

درسنامه آموزش علم نجوم و هیئت. 💠درس بیست و یکم: آشنایی با صورت فلکی قوس💠 صورت فلکی قوس نهمین صورت فلکی منطقه البروج بوده و در محدوده درجات ۲۴۰ تا ۲۷۰ دایره بروج قرار گرفته است. نقش صورت فلکی قوس شبیه موجودی است که نیمه اول آن انسان و نیمه پ…

درس شانزدهم: آشنایی با صورت فلکی سرطان

درسنامه آموزش علم نجوم و هیئت. 💠درس شانزدهم: آشنایی با صورت فلکی سرطان💠 صورت فلکی سرطان که چهارمین صورت فلکی منطقه البروج است در محدوده درجات ۹۰ تا ۱۲۰ از دایره بروج واقع شده است. شکل ۱۷ محدوده شروع اولین درجه از صورت فلکی سرطان و همین…