نوشته‌ها

, ,

تصرف الله

جان الهی،(بقدره الله)کار می کند (یعنی هرچه می کند خدایی است چون اکنون همه اعضایش در تصرّف الله است و خداست که هر عضوی را به کار وا میدارد،نه بنده)(بسمعِ الله)می شنود(با گوش خدا می شنود)،(بعینُ الله)می بیند (با چشم خدا می بیند)،و بدان جا می رسد که بگ…
, ,

تجلی در ایینه جمال

تجلّی حق در آینه جمال می افتد و او را (الله)نشان می دهد.و این تجلّی لحظه به لحظه بر آفرینش،فرو می ریزد:(کُلَّ یومٍ هو فی شأن)یعنی او در یک حال و شأن واحد توقف ندارد و هر روز به شأن و کاری در تکمیل و افاضه به خلق می پردازد.بر حسب اینکه جایگاه …
, ,

تجلیات پی در پی

بسم الله الرحمن الرحیم استاد علامه حسن زادهء املى روحى فداء فرمودند: "تجلیات حضرت حق پى در پى و تند تند در حال ظهور است ول ول ول درحال ریختن است، و هر تجلى اختصاص به مقام خود داردو تجلی بعدى حتى اگر از جهاتى مانند اولى باشد ، ان جلوهء اولى نیست یعنى…
, ,

تجلی حق بر پیامبران

بسم الله الرحمن الرحیم تجلی حضرت حق براى حضرت موسى علیه السلام در وادىمقدس، تجلی نورانى است و براى حضرت یونس علیه السلام در دهان ماهى تجلى ظلمانى است. براى حضرت ایوب علیه السلام تجلى دردالود( توام با درد)''ربه انى مسنى الضر''تجلى ظلمانى است …
, ,

تجلی تام

بسم الله الرحمن الرحیم تنها یک تجلّی از ازل تا ابد همه وجود را فرا گرفته و آن تجلّی حضرت حق الله است و استعداد آدمیان برای پذیرش تجلّی حضرت حق متفاوت است و این تجلّی در هر کسی به حسب استعدادش به شکلی تظاهر می کند.به همان اندازه ای که دنیا د…