نوشته‌ها

صوت بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم کلیپ صوتی علامه حسن زاده موضوع: بسم الله الرحمن الرحیم تنظیم : موسسه اوای توحید

صوت خدا

بسم الله الرحمن الرحیم کلیپ صوتی علامه حسن زاده موضوع: خدا تنظیم : موسسه اوای توحید

صوت قیامت

بسم الله الرحمن الرحیم کلیپ صوتی علامه حسن زاده موضوع: قیامت تنظیم : موسسه اوای توحید

صوت هستیم که هستیم

بسم الله الرحمن الرحیم کلیپ صوتی علامه حسن زاده موضوع: هستیم که هستیم تنظیم : موسسه اوای توحید  

صوت نماز جمعه

بسم الله الرحمن الرحیم کلیپ صوتی علامه حسن زاده موضوع: نماز جمعه تنظیم : موسسه اوای توحید ت

صوت مقام حضرت زهرا(س)

بسم الله الرحمن الرحیم کلیپ صوتی علامه حسن زاده موضوع: مقام حضرت زهرا سلام الله علیها تنظیم : موسسه اوای توحید