نوشته‌ها

نامہ‌ها‌ و برنامہ‌ها_ شماره۱۱

علّامہ‌حســـــن‌زاده‌آمـــــلی: از امل[آرزو] چشم بپوش و در عمل ڪوش.مرد جستجو باش نه  گفتگوے. از دریا بخواه نه از جوے