, ,

الهی نامه

من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم... جامه زهد و ریا کندم و بر تن کردم خرقه پیر خراباتی و هشیار شدم