,

فص فاطمیه

فیلم گفتگو با علامه حسن زاده آملی درباره فص فاطمیه سلام الله علیها بیانات عرشی حضرت آیت الله علامه ابوالفضائل حسن زاده آملی حضرت آیت الله علامه حسن زاده آملی در جلسات سخنرانی خویش نکات بسیار ارزشمند و مفید اخلاقی و عرفانی بیان می دارند که ه…