درس سی ام: آشنایی با افلاک ۲ (ماه و عطارد)

درسنامه آموزش علم نجوم و هیئت. 💠درس سی ام: آشنایی با افلاک ۲ (ماه و عطارد)💠 ماه و عطارد، به ترتیب اولین و دومین فلکی هستند که بنا بر فرض قدما دور زمین میگردند. در این درس اطلاعاتی از این دو فلک، ارائه می دهیم: 🔸۲٫ فلک قمر (ماه) "شکل۴۴"…

درس بیست و نهم: آشنایی با افلاک ۱ (زمین)

درسنامه آموزش علم نجوم و هیئت. 💠درس بیست و نهم: آشنایی با افلاک ۱ (زمین)💠 در درسهای گذشته با تقسیم بندی افلاک توسط قدماء آشنا شدیم که قائل به وجود ۹ فلک در کره جسمانی عالم بودند، بدین بیان که دور کره زمین که آن را به عنوان مرکز عالم "فرض" ک…

درس بیست و هشتم: تقسیمات دائره منطقه البروج ۳

درسنامه آموزش علم نجوم و هیئت. 💠درس بیست و هشتم: تقسیمات دائره منطقه البروج ۳💠 در دروس قبل درباره تقسیم دائره منطقه البروج به چهار قسمت اعتدالین و انقلابین سخن گفتیم. به یک اعتبار دیگر، منطقه البروج دارای تقسیم دیگری میشود که در این درس آ…

درس بیست و هفتم: تقسیمات دائره منطقه البروج ۲

درسنامه آموزش علم نجوم و هیئت. 💠درس بیست و هفتم: تقسیمات  دائره منطقه البروج ۲💠 گفتیم که دایره بروج به ۴ قسمت تقسیم شده است، در این درس درباره نقطه اعتدال تابستانی و زمستانی سخن میگوییم. قبل از بیان این نقاط باید کمی مقدمات هندسه فضایی ی…

درس بیست و ششم: تقسیمات منطقه البروج

درسنامه آموزش علم نجوم و هیئت. 💠درس بیست و ششم: تقسیمات منطقه البروج💠 تا کنون درباره دائره منطقه البروج و صورت های فلکی که بر روی این دائره قرار داشتند سخن گفتیم، در این درس درباره تقسیمات دائره منطقه البروج صحبت خواهیم کرد. دائره منطقه البر…

درس بیست و پنجم: کرمی در میان یک سیب

درسنامه آموزش علم نجوم و هیئت. 💠درس بیست و پنجم: کرمی در میان یک سیب💠 کرم کوچکی که در یک سیب لانه دارد، اینگونه می پندارد که تمام دنیا و نظام هستی در همان سیب خلاصه می شود، اما انسانی که چندین برابر از نظر جسمی بزرگتر از اوست به او می گوید که…

درس بیست و چهارم: آشنایی با صورت فلکی حوت

درسنامه آموزش علم نجوم و هیئت. 💠درس بیست و چهارم: آشنایی با صورت فلکی حوت💠 صورت فلکی حوت دوازدهمین و آخرین صورت فلکی منطقه البروج بوده و در محدوده درجات ۳۳۰ تا ۳۶۰ از دایره بروج قرار گرفته است. به صورت فلکی حوت صورت فلکی دو ماهی هم گفته میشود، چ…

درس بیست و سوم: آشنایی با صورت فلکی دلو

درسنامه آموزش علم نجوم و هیئت. 💠درس بیست و سوم: آشنایی با صورت فلکی دلو💠 صورت فلکی دلو یازدهمین صورت فلکی از منطقه البروج بوده و در محدوده درجات ۳۰۰ تا ۳۳۰ از دایره بروج قرار گرفته است. برخی از کواکب مهم صورت فلکی دلو عبارتند از: ۱- کوک…

درس بیست و دوم: آشنایی با صورت فلکی جدی

درسنامه آموزش علم نجوم و هیئت. 💠درس بیست و دوم: آشنایی با صورت فلکی جدی💠 صورت فلکی جدی دهمین صورت فلکی از منطقه البروج بوده و در محدوده درجات ۲۷۰ تا ۳۰۰ از دایره بروج واقع شده است. نقش صورت فلکی جدی به صورت موجودی است که نیمه اولش شبیه بز و نیمه…

درس بیست و یکم: آشنایی با صورت فلکی قوس

درسنامه آموزش علم نجوم و هیئت. 💠درس بیست و یکم: آشنایی با صورت فلکی قوس💠 صورت فلکی قوس نهمین صورت فلکی منطقه البروج بوده و در محدوده درجات ۲۴۰ تا ۲۷۰ دایره بروج قرار گرفته است. نقش صورت فلکی قوس شبیه موجودی است که نیمه اول آن انسان و نیمه پ…

درس بیستم: آشنایی با صورت فلکی عقرب

درسنامه آموزش علم نجوم و هیئت. 💠درس بیستم: آشنایی با صورت فلکی عقرب💠 صورت فلکی عقرب که هشتمین صورت فلکی منطقه البروج است در محدوده درجات ۲۱۰ تا ۲۴۰ از دایره بروج واقع شده و یکی از کواکب مهم پرنور آسمان به نام "قلب العقرب" در این صورت فلکی…

درس نوزدهم: آشنایی با صورت فلکی میزان

درسنامه آموزش علم نجوم و هیئت. 💠درس نوزدهم: آشنایی با صورت فلکی میزان💠 صورت فلکی میزان هفتمین صورت فلکی منطقه البروج بوده و در محدوده درجات ۱۸۰ تا ۲۱۰ از دایره بروج واقع شده است. صورت فلکی میزان به شکل یک ترازو است. اولین درجه از صورت فلکی میز…

درس هجدهم: آشنایی با صورت فلکی سنبله

درسنامه آموزش علم نجوم و هیئت. 💠درس هجدهم: آشنایی با صورت فلکی سنبله💠 صورت فلکی سنبله ششمین صورت فلکی از منطقه البروج بوده و در محدوده درجات ۱۵۰ تا ۱۸۰ دایره بروج واقع شده است. (البته در گذشته اینطور بوده و دلیلش هم همانطور که خودتان می دانید حر…

درس هفدهم: آشنایی با صورت فلکی اسد

درسنامه آموزش علم نجوم و هیئت. 💠درس هفدهم: آشنایی با صورت فلکی اسد💠 صورت فلکی اسد که پنجمین صورت فلکی منطقه البروج به حساب می آید، در محدوده درجات ۱۲۰ تا ۱۵۰ از فلک البروج واقع شده و در سمت شرق صورت فلکی سرطان قرار دارد. از کواکب معروف …

درس شانزدهم: آشنایی با صورت فلکی سرطان

درسنامه آموزش علم نجوم و هیئت. 💠درس شانزدهم: آشنایی با صورت فلکی سرطان💠 صورت فلکی سرطان که چهارمین صورت فلکی منطقه البروج است در محدوده درجات ۹۰ تا ۱۲۰ از دایره بروج واقع شده است. شکل ۱۷ محدوده شروع اولین درجه از صورت فلکی سرطان و همین…

درس پانزدهم: آشنایی با صورت فلکی جوزا

درسنامه آموزش علم نجوم و هیئت. 💠درس پانزدهم: آشنایی با صورت فلکی جوزا💠 صورت فلکی جوزا سومین صورت فلکی منطقه البروج است که از درجه ۶۰ تا ۹۰ دایره منطقه البروج گسترده شده و این محدوده را در بر می گیرد. قدما صورت فلکی جوزا را به شکل دو انس…

درس پانزدهم: آشنایی با صورت فلکی جوزا

درسنامه آموزش علم نجوم و هیئت. 💠درس پانزدهم: آشنایی با صورت فلکی جوزا💠 صورت فلکی جوزا سومین صورت فلکی منطقه البروج است که از درجه ۶۰ تا ۹۰ دایره منطقه البروج گسترده شده و این محدوده را در بر می گیرد. قدما صورت فلکی جوزا را به شکل دو انس…

درس یازدهم: چرا قدماء زمین را به عنوان مرکز عالم فرض کردند؟

درسنامه آموزش علم نجوم و هیئت. 💠درس یازدهم: چرا قدماء زمین را به عنوان مرکز عالم فرض کردند؟💠 در دروس قبل گفتیم که قدماء میدانستند که زمین مرکز عالم نیست و سایر ستارگان به دور آن نمی چرخند، اما در مقام محاسبه وقایع نجومی و هیوی، زمین را …

درس دهم: چهره دلربای آسمان، دریچه ای به سوی تاریخچه عالم

درسنامه آموزش علم نجوم و هیئت. 💠درس دهم: چهره دلربای آسمان، دریچه ای به سوی تاریخچه عالم💠 شناخت و درک و علم فکری ما نسبت به کیهان و عالم هستی به حواس ما بستگی دارد. اگر نبینیم و نشنویم و لمس نکنیم و ... دیگر نمیتونیم هیچ شناختی از این دن…

توضیحاتی درباره دائره معدل النهار و منطقه البروج

درسنامه آموزش علم نجوم و هیئت. 💠درس نهم: توضیحاتی درباره دائره معدل النهار و منطقه البروج.💠 برای اینکه اصطلاحات اساسی علم نجوم و هیئت واضح شوند، کمی بیشتر درباره این اصطلاحات توقف میکنیم. ممکن است این سوال پیش آمده باشد که آیا دو دائ…

درس چهاردهم: آشنایی با صورت فلکی ثور

درسنامه آموزش علم نجوم و هیئت. 💠درس چهاردهم: آشنایی با صورت فلکی ثور.💠 قدما صورت فلکی ثور را به شکل یک گاو نیم تنه تصور کردند که فقط نیمه جلویی گاو پیداست. خواجه نصیرالدین طوسی رحمه الله علیه تعداد کواکب صورت فلکی ثور را ۴۳ کوکب دانسته که…
,

درس دوازدهم: بروج فلکی

درسنامه آموزش علم نجوم و هیئت. 💠درس دوازدهم: بروج فلکی💠 درباره دایره منطقه البروج در دروس قبل توضیحاتی دادیم. گفتیم که دایره منطقه البروج دایره عظیمه ای است که در فلک هشتم و به موازات فلک شمس قرار گرفته است. بیشترین فاصله بین دایره معدل ال…

درس هفتم: رساله رتق و فتق علامه حسن زاده آملی

درسنامه آموزش علم نجوم و هیئت. 💠درس هفتم: رساله رتق و فتق علامه حسن زاده آملی.💠 در دروس قبل درباره دائره معدل النهار و منطقه البروج مطالبی گفته شد و عرض شد که دائره منطقه البروج فعلا ۲۳ درجه و ۲۵ دقیقه و ۳۶ ثانیه فلکی از دائره معدل النهار…

درس ششم: دایره منطقه البروج

درسنامه آموزش علم نجوم و هیئت. 💠درس ششم: دایره منطقه البروج💠 در درس قبل گفتیم که دایره معدل النهار دایره ای است که کره عالم را به دو نیمه برابر شمالی و جنوبی تقسیم می کند و مرکزش مرکز کره زمین است. حال دایره ای را تصور کنید که باز هم مرکزش…

درس پنجم: دایره معدل النهار

درسنامه آموزش علم نجوم و هیئت. 💠درس پنجم: دایره معدل النهار💠 تا این درس کواکب و افلاک آنها و انواع حرکت کواکب را آموختیم. اما از آنجایی که کواکب در آسمان قرار دارند برای شناخت بهتر کواکب باید آسمان را دقیقتر بشناسیم و تقسیم بندی کنیم. کل عالم ه…

درس چهارم: انواع حرکت کواکب

درسنامه آموزش علم نجوم و هیئت. 💠درس چهارم: انواع حرکت کواکب💠 حال که انواع ستارگان و افلاک آنها را آموختیم، وارد انواع حرکت آنها میشویم. این درس مقداری دقیق است، اما پس از یادگیری آن میتوانیم شروع به رصد کنیم و انواع حرکات ستارگان را زیر نظر بگیریم…

تاثیر علوم ریاضی و هندسه بر نفس انسان

علامه حسن زاده آملی: علم به قوانین حسابى و قواعد مسائل عددى در تقویت نفس انسانى از اعظم وسائل است، به خصوص علم هندسه که در تعدیل و تقویم ذهن و فکر و قلم و بیان تأثیرى به سزا دارد. حکما و فلاسفه بزرگ گفته‏ اند: براى رسیدن به معرفت حقایق اشیاء …
, ,

دانلود مجموعه رساله های ریاضی علامه حسن زاده آملی

دانلود مجموعه رساله های ریاضی علامه حسن زاده آملی دانشگاه انقلاب در سال ۱۳۶۲، در ماهنامه خود، رساله هایی را از حضرت علامه حسن زاده آملی در علم شریف ریاضی و هندسه چاپ نمود که این مجله ها توسط یکی از خوانندگان محترم وبلاگ به دست …
, , ,

دانلود کتاب الملخص

دوشنبه, ۶ دی ۱۳۹۵، ۰۱:۱۹ ب.ظ «الملخص فى الهیئه» تصنیف محمود بن محمد چغمینى خوارزمى است. این کتاب را تعدادى چند از ریاضى دانان اسلامى شرح کرده اند، یکى از کسانى که بر شرح کتاب مزبور توفیق یافت، موسى بن محمود معروف به قاضى‏ زاده‏ رومى است…
,

خلاصه الحساب

حوزه های علمیه در برهه ای که مدارس و دانشگاه ها به صورت امروزی وجود نداشتند، میراث دار علم و دانش بودند و علمایی ذوفنون و همه فن حریف از مطلق علوم اعم از طب و ریاضی و نجوم و هندسه و ادبیات عرب و فارسی و فقه و اصول و منطق و زبان خارجه و... را د…