, , ,

نکته ناب

زبان حال جناب خواجه ابوسعید در طول حیات پر برکتشان این بوده است که : مرگ اگر مرد است گو پیش من آی * تا در آغوشش بگیرم تنگ؛ تنگ. من از او جانی ستانم جاودان * او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ…