, , ,

فقر

فقر داریم تا فقر آیت الله سید علی حسینی آملی: یک فقری داریم که زندگی سخت و مشقت بار است و به تعبیری روسیاهی به بار می آورد. فقری دیگر داریم که فخر انسان و مایه مباهات است. فقر منفی، فقری است که انسان در مقابل خلق و در بهره بری از خدمات متقابل اج…