فص فاطمیه

  شرح فص حکمه عصمتیه فی کلمه فاطمیه مشخصات کتاب سرشناسه : حسن‌زاده آملی حسن ۱۳۰۷ - ، مترجم عنوان و نام پدیدآور : شرح فص حکمه عصمتیه فی کلمه فاطمیه حسن‌زاده آملی مشخصات نشر : قم طوبی ۱۳۸۱. مشخصات ظاهری : ۴۴۰ ص. شابک : ۹۶۴-۶۱۲۶-۳۸-…

غضب و رضا

بسم الله الرحمن الرحیم سوالی مطرح شده که مضمونش این است: سوال:خداوند داری صفت غضب و رضاء هر دو هست یعنی اگر بندگانی کار نیک انجام دهند خداوند خشنود میشود و اگر کار بد انجام بدهند خداوند غضب می کند؟ حالا در بعضی امورعفو کند و غضب نکند ودر …

دین با فلسفه مخالف هست؟

ادامه پرسش آیا دین مخالف فلسفه است؟ پس رد شدن برخی از مسائل فلسفی به معنای رد شدن کل علم فلسفه نیست و ما در روایات داریم که طوری حرف می زنند که هر چند اصطکاک با حرف فلاسفه ندارد و نمی خواهد فلسفه را رد کند ولی از آن برخی از مسائل فلسفی استف…

فیزیک کونتوم نفی علیت هست

پرسش:آنکه میگویند فیزیک کوانتوم نفی علیت است صحیح است؟ اگر صحیح است چطور به سایر ادله اثبات خدا اعتماد کنید در حالی که علیت از یقینی ترین ادله بود. پاسخ: در سوال گفته شده است که طبق آن چه که در فیزیک کوانتوم آمده است اصل علیت منتفی است …

فیزیک کوانتوم نفی علیت است صحیح است؟

پرسش سوم:آنکه میگویند فیزیک کوانتوم نفی علیت است صحیح است؟ اگر صحیح است چطور به سایر ادله اثبات خدا اعتماد کنید در حالی که علیت از یقینی ترین ادله بود. پاسخ: در سوال گفته شده است که طبق آن چه که در فیزیک کوانتوم آمده است اصل علیت منتفی است و ا…

باوجود فلسفه ایمان چه جایگاهی دارد

۱- فلسفه اگر بتواند اثبات خدا بکند،ایمان چه جایگاهی دارد؟؟ ۲- با تعقل احتیاج به ایمان نیست،اگرتعقل همان کار ایمان را بکند،اگر عقل در پرهیز از دیوار خیس کافی باشد ،آیا احتیاج به ایمان نیست؟ ۳- برهان عقلی قاطع تر از حس است،یعنی اعتبارش از …

روایات فلسفه را رد میکنند

پرسش: بعضی روایات فلسفه را رد میکند و حتی بیشتر فقها فتوا داده اند، این روایات چطور توجیه میشوند ؟ایا دین مخالف فلسفه است؟ پاسخ: سوال کردید که روایات فلسفه را رد می کند آیا فلسفه مخالف دین است و اگر مخالف است چرا روایات آن را رد می کند و ا…

صورت ذهنی

پرسش: آیا ابن سینا می خواهد نقش صورتهای ذهنی در پروسه ی شناخت را برجسته نماید؟ یعنی می خواهد بگوید که ذهن ما ارتباط مستقیمش با همین صورتهای ذهنی است نه با شیء خارجی؟ پاسخ: سوال کرده بودید که ابن سینا دلیلی که بر اثبات حس مشترک آورده چرا ذکر کرده …

دین مخالف فلسفه می باشد

آیا دین مخالف فلسفه است؟؟ نحوه سوء استفاده از فلسفه حال ببیینم چگونه از فلسفه سوء استفاده می شود؟ دو جور سوء استفاده از فلسفه می شود: برخی با این علم، ریاست بر مردم می کنند یعنی خودش را یک جور عالم می بیند و یک نحوی با مردم برخورد می کند ک…
,

ایا دین مخالف فلسفه هست

آیا دین مخالف فلسفه است؟ حال چه جور مسائل این طور است باید خیلی دقیق بشویم و نمی توانیم تا یک جایی مساله فلسفی را نفهمیدیم بگوییم مخالف با وحی است باید خوب دقیق بشویم، موافقت و مخالفت و قیاس و ... تا آخر سر معین کنیم که مخالف با وحی است ووقتی …
, ,

نقص و کمال

اصل۱-هر چه هست وجود است . اصل۲-هر چه پدیدآمده ازوجودپدیدآمد. اصل۳-نیروئى داریم که درمیابدوتمیز می دهد. اصل۴-سرای هستى بى حقیقت و واقعیت نیست بلکه حقیقت وواقعیت داردبلکه عین واقعیت است. اصل۵-حقیقت وواقعیت هرچیزهستی است.اصل۶-واسطه اى میان وجود…
, ,

من مجرد

بهره اى که از دودرس پیش گرفته ایم این است که جنبشکى کرده ایم و اندکى به ذات خود آگاهى یافته ایم وچیزکى بدان آشناشده ایم وشایدتوان گفت که گامى بسوى آشنائى به خودبرداشته ایم . ولى همین اندازه پى برده ایم که آن گوهر،این کالبد نیست ونیز هیچ اندامى …
, ,

من

گوهرى که هر کس ازخودخبرمیدهدوبه کلمه من و انا و مانند آنها بدان اشارت میکندغیر از بدن او است که بین آن وبدن مباینت مغایرت است ودراثبات آن به دلیلى تجربى از راه تفکر پیش آمدیم و خلاصه آن این بود که انسان در حال تعمق فکرى از بدن غافل است و به ق…
, ,

سوال از حرکت

بحث ما در حرکت و تعریف آن بود , لازم است که بدرسهاى گذشته مرورى بفرمائید , تا اندازه اى درباره حرکت روشن شده ایم و چنانکه در پایان درس پیش گفته ایم این بحث دنباله دارد و موضوع حرکت به چندین شعبه منشعب مى شود , اکنون استیفاى در همه جهات آن را سز…
, ,

حرکت

مى دانید که دو خط موازى آن دو خط اند که اگر از هر نقطه مفروض بر هر یکى از آن دو خط،خطى قائمه خارج شود و به خط دوم منتهى گردد این خطوط مستقیم همه به یک اندازه باشند , یعنى فاصله میان آن دو خط به یک اندازه است.و به عبارت دیگر از تقاطع این خطوط مستق…
, ,

خیر و شر

مطلب دیگر که از بحث خیر و شر عنوان کرده ایم نتیجه بگیریم : باز تا اندازه اى فهمیده ایم که هر موجودى در حد خود خیر محض است و تا نسبت وقیاس به میان نیاید حرف شر به میان نمى آید , از مثال باد و باران کوزه گر و برزگر و دیگر اصناف گفته ایم دانسته…
, ,

قیاس

الان فصل تابستان اواخر تیر است , بعضی گندم و جو درو مى کنند و به خرمن کوبى مشغولند , و بعضی باغ دارند و میوه ها بر درختان رسیده است , و بعضی صیفیجات کاشته اند , و اکثر مردم مرز و بوم ما شا%D…
, ,

کمال

سراى هستى هر چیزى در حد خود و در عالم خود به کمال است و دیده راست بین نقص و کژى در هیچ موجودى نمى بیند , بلکه آنچه را مى نگرد در نهایت راستى و عدل و حقیقت و درستى و زیبائى است , و از تماشاى جمال دل آراى چهره هستى سیر نمى شود , و چنین میپندارم که…
, ,

متحرک

متحرک در حرکت خود به سوى کمالى مى رود . بنابراین حرکت فرع بر احتیاج است یعنى متحرک محتاج است که در حرکت است و احتیاجش بکمال است . و چون متحرک در حرکت است تاتحصیل کمال والاتر کند و کمال چنانکه دانستیم وجود است , پس باید گفت که برخى از موجو…
, ,

حرکت و آئین

هر آنچه همواره از حرکت به غایت و کمال خود مى رسد چون اتفاقى نیست دین و آئینى دارد , و گفتیم این خود اصلى است که بر اصول هشتگانه پیش افزوده مى شود . پس به طور اصلى جداگانه گوئیم : اصل نهم : هر آنچه که از حرکت به کمال مى رسد آئینى دارد . اکنون …
, ,

دینداری همه موجودات

هر چیزى در راه و روش خود همیشه در هر جا و در هر گاه یکنواخت و یکسان است , و برنامه اى از آغاز تا انجام کار خود دارد , و همواره با قاعده اى درست و استوار به سوى یک هدف مى رود که از آن هدف بدر نمى رود , اتفاقى نیست و راه و روش او بیهوده نمى باشد .این…
, ,

همبستگی و پیوستگی

اندازه اى به همبستگى و پیوستگى برخى از هستیها با یکدیگر پى بردیم , و شاید همه آنها با یکدیگر همین گونه پیوستگى را داشته باشند , و ما تاکنون نتوانستیم به چگونگى وابستگى آنان با یکدیگر پى ببریم , و شاید کم کم بتوانیم بدان دست یابیم که تازه در راه اف…
, ,

هستی و وجود

در این سراى هستى که هستیم آیا هر یک از ما برخى از این سرا هست یا نیست ؟ج - نمى بینم کسى بگوید ما بیرون از این سرائیم و از آن نیستیم , نه چنین است؟هدف این است که هر کسى اعتراف دارد که او خودجزوى از این سرا است . آیا این اندیشه من درست است یا نادر…
, ,

خروج عادت

وقتى چنین حالت یعنی خروج از عادت که در درس پیش گفته ایم برایم پیش آمد , مدتى در وضعى عجیب بودم که نمى توانم آن را به بیان قلم در آوردم و بقول شیخ شبسترى در گلشن راز : که وصف آن به گفت و گو محال است /که صاحب حال داند کان چه حال است در آن حال به …
, ,

وحدت وجود

جز هستى تحقق ندارد و به هر جا که برویم در کشور پهناور وجودیم و از این کشور بدر نمى رویم و بدر رفتن از کشور هستى پندارى بیش نیست . خودمان هستیم , وبه هرچه مى نگریم هستى است , و هر چه را مى یابیم هستى است و هر چه را ادراک مى کنیم هستى است , و…
, ,

عدم

عدم هیچ است و از هیچ چیزى نیاید , پس هر اثرى که هست از وجود است . و چون عدم هیچ و ناچیز است واقعیت و حقیقت چیزى نخواهد بود . پس واقعیت وحقیقت همه چیزها هستى است که آن را به تازى وجود گویند و این وجود است که منشا و مبدا همه آثار است .اکنون مى پرس…
, ,

وجود مشهود هست

هر چه مشهود ما است وجود دارد یعنى موجود است بلکه خود وجود است و تا حدى در مشهودات خود کاوش کردیم و آنها را با یکدیگر سنجیدیم و نتیجه گرفتیم که انسان دانا اشرف از اقسام دیگر است . اکنون گوییم که این کاونده و سنجنده و نتیجه گیرنده کیست ؟ و به عبارت…

دستور العملی از علامه عارف حسن حسن زاداه آملی

دستور العملی از علامه عارف حسن حسن زاداه آملی ( روحی فداه ) اگر دستورالعمل می خواهی مگر این آیه را تلاوت نکرده ای« و من اللیل فتهجّد به نافله لک عسی أن یبعثک ربّک مقاماً محموداً » و مگر نشنیده ای : دوش وقت سحر از غصّه نجاتم دادند…
,

تفاوت های فلسفه و عرفان

تفاوت های فلسفه و عرفان: "فلسفه" حرف می آورد و "عرفان" سکوت. آن عقل را بال و پر می دهد و این عقل را بال و پر می کند. آن نور است و این نار. آن درسی بود و این در سینه. از آن دلشاد شوی و از این دلدار. از آن خدا جو شوی و از این خدا خو. آن ب…

تفسیر سدره المنتهی(سوره بقره)

تفسیر سدره المنتهی(سوره بقره) در اسرار حروف مقطعه "الم"، سه حرف است به عدد جیم که چون جان است(حرف جسم و عدد اوست چه؟جان-بیت) و هریک سه حرف است که میم مسروری و آن دوی دیگر ملفوظی­اند. "الم"، الله و جبرئیل و محمد است."انا انزلناه فی…