بسم الله الرحمن الرحیم

کاربران گرامی نمرات ثبت شده موقت میباشد.

همه عزیزان حق اعتراض دارند ، کلید سوال خدمتتان داده میشود با جواب خودتان مقایسه کنید اگر مغایرتی وجود داشت به مسئول آموزش در تلگرام اعلام نمایید نهایت اعتراض تا روز یکشنبه همین هفته می باشد .
لطفا  نفرات اول تا سوم  خود را به مسئول آموزش در تلگرام معرفی نمایید
@Azmonnajm

کلید سوالات:

                                                      “” الف ج الف ب الف ج ب الف الف ج الف د  الف  ب د الف ج … ج الف””

 • رتبه اول: کد رهگیری : ava 161 3915 نمره: 19
 • رتبه سوم : کد رهگیری : ava1615358 نمره: ۱7
 • رتبه چهارم: ava 161 3169 نمره : ۱6
 • کد رهگیری: 9321 ava161 نمره:15
 • کد رهگیری: 2124 ava161 نمره:15
 • کد رهگیری: 2785 ava161 نمره: 15
 • کد رهگیری: 2277 ava161 نمره:15
 • کد رهگیری: 63905 ava161 نمره: 13
 • کد رهگیری: 2020 ava161 نمره:13
 • کد رهگیری: 3364 ava161 نمره:12
 • کد رهگیری: 2989 ava161 نمره: 12
 • کد رهگیری: 7711 ava161 نمره: 12
 • کد رهگیری: 2425 ava161 نمره: 12
 • کد رهگیری: 4579 ava161 نمره: 12
 • کد رهگیری: 9149 ava161 نمره: 11
 • کد رهگیری: 6355 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 7479 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 2088 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 3951 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 2927 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 6911 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: bkh نمره: مردود
 • کد رهگیری: 8071 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 2088 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 2565 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 1682 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 1682 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 6911 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 1378 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری:4604 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری:8359 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری:8831 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 8918 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 6433 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 2689 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 2777 ava161 نمره: مردود
 • رتبه دوم : کد رهگیری : ۳۷۹۹ ava161 نمره: ۱8
 • رتبه سوم: ۶۱۰۶ ava161 نمره: ۱7
 • رتبه چهارم: ava1614951 نمره: ۱6
 • کد رهگیری: 6489 ava161 نمره:15
 • کد رهگیری: 1242 ava161 نمره: 15
 • کد رهگیری: 5287 ava161 نمره: 15
 • کد رهگیری: 8762 ava161 نمره: 14
 • کد رهگیری: 3141 ava161 نمره: 13
 • کد رهگیری: 2245 ava161 نمره: 13
 • کد رهگیری: 5514 ava161 نمره: 12
 • کد رهگیری: 0606 ava161 نمره: 12
 • کد رهگیری: 4178 ava161 نمره: 12
 • کد رهگیری: 4798 ava161 نمره: 12
 • کد رهگیری: 2231 ava161 نمره: 11
 • کد رهگیری: 6927 2231 ava161 نمره: 11
 • کد رهگیری: 5391 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 5544 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 5438 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 8902ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 2983 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری:2306 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 6268 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری:2565 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 3556 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 5041 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 2189 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 9953 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری:3481ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری:4042 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 8332 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 9971 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 8381 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 6942 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 9706 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری:5928 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 2306 ava161 نمره: مردود
 • رتبه سوم : کد رهگیری : ava 1619508 نمره: ۱7
 • رتبه چهارم: ava 1613169 نمره: ۱6
 • کد رهگیری: 5988 ava161 نمره: 15
 • کد رهگیری: 5052 ava161 نمره:15
 • کد رهگیری: 4548 ava161 نمره:15
 • کد رهگیری: 7858 ava161 نمره: 15
 • کد رهگیری: 9608 ava161 نمره: 14
 • کد رهگیری: 4518 ava161 نمره: 13
 • کد رهگیری: 7857 ava161 نمره:13
 • کد رهگیری: 2446 ava161 نمره: 12
 • کد رهگیری: 9762 ava161 نمره: 12
 • کد رهگیری: 4789 ava161 نمره: 12
 • کد رهگیری: 4579 ava161 نمره: 12
 • کد رهگیری: amin نمره: 11
 • کد رهگیری: 8301 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری:1818 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 2306 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 2088 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 3901 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 5514ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 1617 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 5282 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 3304ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری:3340 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 8421 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 2427 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 1923 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 8686 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 2120ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 5103 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 7366ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 4486 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 8326 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 8006 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 0662 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 2380 ava161 نمره: مردود
 • رتبه اول: کد رهگیری : ava 161 3915 نمره: 19
 • رتبه سوم : کد رهگیری : ava1615358 نمره: ۱7
 • کد رهگیری: 3221 ava161 نمره: 15
 • کد رهگیری: 9321 ava161 نمره:15
 • کد رهگیری: 2124 ava161 نمره:15
 • کد رهگیری: 2785 ava161 نمره: 15
 • کد رهگیری: 2277 ava161 نمره:15
 • کد رهگیری: 63905 ava161 نمره: 13
 • کد رهگیری: 2020 ava161 نمره:13
 • کد رهگیری: 3364 ava161 نمره:12
 • کد رهگیری: 2989 ava161 نمره: 12
 • کد رهگیری: 7711 ava161 نمره: 12
 • کد رهگیری: 2425 ava161 نمره: 12
 • کد رهگیری: 4579 ava161 نمره: 12
 • کد رهگیری: 9149 ava161 نمره: 11
 • کد رهگیری: 6355 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 7479 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 2088 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 3951 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 2927 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 6911 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: bkh نمره: مردود
 • کد رهگیری: 8071 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 2088 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 2565 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 1682 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 1682 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 6911 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 1378 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری:4604 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری:8359 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری:8831 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 8918 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 6433 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 2689 ava161 نمره: مردود
 • کد رهگیری: 2777 ava161 نمره: مردود