, ,

مقام قلب

بسم الله الرحمن الرحیم

قال الامام الصادق علیه السلام :
القلب حرم الله فلاتسکن فی حرم الله غیره
لااله الاالله توحیداست که قلب رادرست می کند.
هرموجودی قلبی داردکه حیات به اعضاء وجوارح وبدن اومی دهدچه مجردباشدوچه مادی،مقراوست.
قلبش عبارت ازمقرفرماندهی است اگرمقرازبین برودلشگرمتلاشی می شود.
فاذاسویته ونفخت فیه من روحی،,,,پس وقتی او را معتدل کردم واز روح خود در آن دمیدم سوره حجر آیه ۲۹

نفخ روح،لااله الاالله است که خداوندبه آدم می دهد.لااله الاالله بایدهمه آدم (اعم ازچشم وگوش و…خیال ووهم وعقل) رافرابگیرد.وبه فرمان خداوندکارکنند،همه بایداین دارایی راداشته باشندولذاالقلب رادارند.

القلب یعنی کل مقرفرماندهی که به آدم حیات می دهد.
فرمایش ظریفی حضرت صادق علیه السلام فرمود که فلاتسکن نفرمودفلاتُدخل ، همه خوردنی ها ،دیدنی ها ،و خیال ،وهم ،عقل درآدم می ریزدولی نبایدساکن شود.
ازجانب خداوندبایدماذون باشم تاکاری راانجام بدهم ،اگربالااله الاالله دریافت کردم،قلب کارخودش راانجام داده است.

هرچه که درمن می خواهدواردشودوازمن صادرشودبایدازمسیرلااله الاالله واردشوند.

“إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیرا “سوره احزاب آیه ۳۳٫ آیه تطهیر, همانا خدا اراده کرد تا از شما اهل بیت تمام ناپاکیها را بردارد وشما اهل بیت را تطهیر کند.
یک بیت طاهراست هرچه خواست واردشودبایدازاین بیت واردشود. لذااگرحرام واردشداعتدال مزاج راازبین می بردولااله الاالله نیست.

حضرت رضاعلیه السلام فرمودخداوندآینه یعنی تصویرراخلق کردبرای کسانی که مسوی هستندتاارتباط خداوندباعالم رابفهمند
لایات لاولی الالباب ،،همه به پوست مشغولندالاانبیاء واولیاء که به مغزتوجه می کنندوآدم رابه آن دعوت می کنند.
مغزِانسان حقیقت خوردن است .

بدحالی وخوش حالی آدم وهمی وخیالی است ,اگر باحقیقت خوش حال نشود. انبیاء امدندصیدوشکارِحقیقت به آدم بدهند

اگربا لااله الاالله چیزی رادریافت کردی ،صیدحقیقی است .

لایسمن ولایغنی من جوع  طعامی جهنمی که نه چاق میکند ونه از گرسنگی بی نیاز میکند. سوره غاشیه آیه ،۷ اگرلفظ یاسایه حقیقت خورد سیرنمی شود .
چرا آدم جهنم می رود ؟ چون باوهم خودش است وغذای حقیقی نمی خوردوهمیشه گرسنه است وولع دارد.
فلاتسکن فی حرم الله غیره  آن چیزی که دریافت شودویافعلی صادرشود اگرغیرحقیقت باشد،،ابتراست

لامقطوعه ولاممنوعه غذای بهشتی که نه تمام میشود ونه کسی از آن منع میشود سوره واقعه  بهشت حقیقی، توحیداست که به جائی نمی رسدوبی نهایت است .
ونه ممنوع است ، کسی مانع نمیتواندبشودبی نهایت است . بی نهایت ها مال آدم است .
هرچه با لااله الاالله دریافت شود باقی است وهمه راتصحیح می کند وهرچه ازبیت طهارت بیایدیعنی نه من .

حکیم الهی
استاد امامی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *