بسم الله الرحمن الرحیم

عکس نوشته از کتاب صد کلمه در معرفت نفس و گنجینه گوهر روان

تنظیم و تولید: موسسه اوای توحید