صوت دفتر دل حضرت علامه حسن زاده

دفتر دل باب اول از بیت ۱ تا۳۷ با نوای استاد همایون

                          دانلود

دفتر دل باب اول از بیت ۳۷ تا آخر با نوای استاد همایون

                          دانلود

دفتر دل باب اول از بیت ۳۳ تا۶۶ با نوای استاد همایون

                          دانلود

دفتر دل باب دوم با نوای استاد همایون

                          دانلود

دفتر دل بابسوم با نوای استاد همایون

                          دانلود

دفتر دل باب چهارم از بیت۱ تا۴۸ با نوای استاد همایون

                          دانلود

دفتر دل باب چهارم از بیت۴۸تا۸۳با نوای استاد همایون

                          دانلود

دفتر دل باب چهارم از بیت ۸۴ تاآخر با نوای استاد همایون

                          دانلود

دفتر دل باب یازده از بیت ۳۳ تا۶۶ با نوای استاد همایون

                          دانلود

دفتر دل باب یازده از بیت ۳۳ تا۶۶ با نوای استاد همایون

                          دانلود

دفتر دل باب یازده از بیت ۳۳ تا۶۶ با نوای استاد همایون

                          دانلود

دفتر دل باب یازده از بیت ۳۳ تا۶۶ با نوای استاد همایون

                          دانلود

دفتر دل باب یازده از بیت ۳۳ تا۶۶ با نوای استاد همایون

                                   دانلود

دفتر دل باب یازده از بیت ۱تا ۳۳با نوای استاد همایون

                          دانلود

دفتر دل باب یازده از بیت ۶۶ تا۱۰۱با نوای استاد همایون

                          دانلود

دفتر دل باب یازده از بیت ۱۰۱با نوای استاد همایون

                         دانلود

دفتر دل باب یازده از بیت ۶۰تا۱۰۰با نوای استاد همایون

                        دانلود

دفتر دل باب دوازدهم از بیت ۲۸تا۵۴ بانوای استاد همایون

                        دانلود

دفتر دل باب دوازدهم از بیت ۵۴تا۸۰بانوای استاد همایون

                        دانلود

دفتر دل باب دوازدهم از بیت اول بانوای استاد همایون

                        دانلود

دفتر دل باب شانزدهم از۲۵تاآخر بانوای استاد همایون

                       دانلود

دفتر دل باب هفدهم ۱ تا۲۷بانوای استاد همایون

                       دانلود

دفتر دل باب هفدهم ۲۷تا۵۳بانوای استاد همایون

                       دانلود

دفتر دل باب هفدهم ۵۳تا۸۴بانوای استاد همایون

                       دانلود

دفتر دل باب هفدهم ۸۴ تا اخر بانوای استاد همایون

                       دانلود

دفتر دل باب هجدهم ۱تا۳۰ بانوای استاد همایون

                      دانلود

دفتر دل باب هجدهم ۳۰تا ۶۱بانوای استاد همایون

                      دانلود

دفتر دل باب هجدهم ۶۲تا اخر بانوای استاد همایون

                      دانلود

دفتر دل باب نوزهم ۱تا ا۳۳ بانوای استاد همایون

                       دانلود

دفتر دل باب نوزهم ۳۳تا۶۶بانوای استاد همایون

                        دانلود

دفتر دل باب نوزهم ۶۵تا اخرانوای استاد همایون

                        دانلود

دفتر دل باب وصیت نامه حضرت علامه حسن زاده با نوای استاد همایون

                        دانلود

1 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *