,

شرح ملائک

بسم الله الرحمن الرحیم
هر چیزی که انسان ادراک میکند, در واقع منزل میشود برای نزول مدرکات , مدرکات انسان همان ملائکه ورسل الهی هستند که حکایت از مرسل وفرستنده میکنند.

 ما منزلیم چون حکایات خدا در ما نازل میشوند ,هر چه ملائکه بیشتری در ما نازل بشوند, اسم بیشتری از هستی را دارا میشویم .

 هرچه ملائکه بر ما نازل بشوند وما آنها را دارا بشویم , خودمان هم ظهور بزرگتر وآیه و اسم وعبد خدا میشویم.

نزول یعنی: الظاهر ,رسول و مظهری را میفرستد وما رسول را ادراک میکنیم, گرچه خود مرسل (الظاهر) را نمیتوانیم ادراک کنیم.

 همه مدرکات از حسیات وخیالات وعلوم بر انسان نازل میشوند.

. بوی گل رسولی است که بر انسان نازل میشود این ارسال ونزول بر انسان است یعنی انسان دریافت کننده ومنزل آن نزولات ورسولان است.

 رسول وملک وآیه یک معنا دارند. ما منزل همه این رسولها وملائکه زمینی وآسمانی هستیم.

 ما محفوف وپیچیده شده ایم در رسل وملائکه هستی بی نهایت. انسان بیشترین منزل را داراست برای نزول ملائکه ,چون انسان قوه وقابلیت نزول همه ملائکه را داراست.

 رسول از خودش چیزی ندارد ومامور است که از طرف مرسل وفرستنده نازل بشود ومعنا وادراکی را بر انسان نازل کند.

 به هر اندازه که در مظاهر وملائکه ورسل ظهور بیشتری از هستی باشد , نزول بر انسان بیشتر است وانسان منزل بزرگتری است .

 آدم ظهور بیشتری از هستی را دارا میشود, چون میتواند حکایت و اسم بودن وملک بودن همه عالم را ادراک کند. …

حکیم الهی استاد امامی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *