ذکر ماهها و فصول دوره سال‏ از کتاب طب الرضا علیه السلام

ذکر ماهها و فصول دوره سال‏ از کتاب طب الرضا علیه السلام

ماه آزار: فصل بهار روح زمانها است و اول آن ماه (آزار) است و شماره روزهایش سى و یک روز است‏ در این ماه شب و روز پاکیزه است زمین نرم مى‏شود استیلاى بلغم از بین میرود و خون بهیجان مى‏آید، در این ماه غذاهائى که خورده مى‏شود باید سبک و لطیف باشد، غالبا خوراک در این ماه از گوشت و تخم مرغ نیم برشت نباید عارى باشد و شربتى که وصفش خواهد آمد بعد از تعدیلش بوسیله آب نوشیده مى‏شود. از خوردن سیر و پیاز و ترشى تا اندازه در این ماه باید پرهیز کرد. نوشیدن مسهل و استعمال فصد و حجامت در این ماه پسندیده است.

ماه نیسان‏ :نیسان سى روز است، در این ماه روزها بلند مى‏شود، مزاج فصل بهار در آن نیرومند مى‏شود، خون بجنبش مى‏آید، بادهاى شرقى در آن وزیدن میگیرد. در این ماه خوردن کباب و گوشتى که با سرکه بعمل بیاید و گوشت شکار مفید است عمل مجامعت در این ماه مناسب است، مالیدن (ماساژ) بدن در حمام بوسیله روغن نیکو است و آب ناشتا خوردن در این ماه خوب نیست‏ «۱» بوئیدن ریاحین و طیب بسیار پسندیده است.

ماه ایار: ایار سى و یک روز است، در این ماه بادها صاف مى‏شود و این ماه آخر فصل بهار است، از خوردن غذاهاى شور و گوشتهاى‏ سنگین مانند کله حیوانات و گوشت گاو و افراط در خوردن ماست نهى شده و در این ماه صبحگاهان بحمام رفتن بسیار مفید است و حرکت و تقلاى زیاد قبل از غذا پسندیده نیست.

ماه حزیران‏: حزیران سى و یک روز است، در این ماه غلبه بلغم و خون از میان میرود و دوره استیلاى مره صفرا روى مى‏آورد در این ماه نیز از رنج و زحمت بسیار نهى شده و از خوردن گوشتهاى چرب و زیاده‏روى در مصرف گوشت و بوئیدن مشک و عنبر منع کرده‏اند. خوردن سبزیهاى خنک مانند کاسنى و خرفه و خیار گل بسر و خیار چنبر و شیر خشت و میوه‏هاى مرطوب و مصرف ترشیها و گوشت- بره شش ماهه و هفت ماهه تا یک ساله و گوشت بز یک ساله و مرغهاى خانگى و طیهو و دراج و شیر گاو و ماهى تازه بسیار لازم و نافع است.

ماه تموز: تموز سى و یک روز است، گرمى هوا در این ماه شدید مى‏شود آب کم مى‏شود و آب سرد ناشتا نوشیده و چیزهاى سرد و تر خورده مى‏شود و مزاج شرابى که شرحش خواهد آمد با چیزهاى خنک شکسته مى‏شود غذاهاى لطیف سریع الهضم خورده شود چنان که در حزیران گذشت و از گلها و شکوفه‏هاى خنک مرطوب خوشبوى استفاده شود.

ماه آب‏: آب سى و یک روز است، بادهاى سموم در این ماه شدید مى‏شود هنگام شب زکام بهیجان مى‏آید باد شمال وزیدن میگیرد در این ماه مزاج به ترید و چیزهاى مرطوب خوردن صالح و سالم میگردد، خوردن ماست نافع است و از مجامعت زیاد باید پرهیز کرد همچنین از خوردن مسهل، رنج و مشقت جوارح را باید کم کرد از گلهاى خنک بهره‏مند شد.

ماه ایلول‏: ایلول سى روز است، در این ماه هوا پاکیزه مى‏شود تسلط مره سوداء قوى میگردد شرب مسهل بد نیست خوردن شیرینى‏ها و گوشتهاى معتدل مانند گوشت گوسفند یک ساله و بزغاله نر سودمند است از خوردن گوشت گاو و زیاده‏روى در اکل کباب و گوشتهاى سرخ کرده و افراط در رفتن حمام باید پرهیز کرد و از استعمال بوهاى خوش معتدل المزاج نباید غافل بود از خوردن خیار چنبر و خربزه نارس باید اجتناب کرد.

ماه تشرین اول‏: تشرین اول سى و یک روز است، بادهاى مختلف در این ماه میوزد باد صبا در آن نفس میکشد در این ماه از فصد و نوشیدن داروها باید پرهیز کرد مجامعت در آن خوبست خوردن گوشت پروار چرب‏ و انار میخوش نافع است و مصرف میوه بعد از طعام مفید، گوشت با حبوبات مصرف شود از نوشیدن آب باید کم کرد و بفعالیت جوارح و اعضاء افزود.

ماه تشرین آخر: تشرین آخر سى روز است، در این ماه باران درشت قطره از نزول باز میماند «۱» در آن از نوشیدن آب هنگام شب نهى شده از دخول حمام و جماع باید کم کرد در اول هر صبح جرعه از آب گرم نوشیدن مصلحت است از خوردن سبزیهائى مانند کرفس و نعناع و تره تیزک باید اجتناب کرد.

ماه کانون اول‏: کانون اول سى و یک روز است، در آن ماه بادهاى تند شدید مى‏شود سرماى هوا زیاد میگردد، هر چه در تشرین آخر ذکر شد در این ماه نیز نافع است از خوردن خوراکیهاى سرد باید حذر کرد از حجامت و فصد پرهیز نمود، غذاهاى گرم بالقوه یا بالفعل باید استعمال کرد.

ماه کانون آخر: کانون آخر سى و یک روز است، در این ماه غلبه بلغم تقویت مى‏شود و شایسته است ناشتا آب گرم بنوشیم جماع در آن پسندیده‏ است، سبزیهاى گرم مانند کرفس و تره تیزک و کاور در آن ماه براى احشاء و اعضاى درون شکم مفید است.اول روز بحمام رفتن و ماساژ بدن بروغن حیزى و آنچه با آن مناسبت دارد سودمند است، از شیرینى و خوردن ماهى تازه با ماست باید دورى جست.

ماه شباط:شباط بیست و هشت روز است، بادها در آن مختلف مى‏شود باران زیاد میبارد، گیاه و علف سر از زمین بیرون مى‏آورد، آب در شاخه‏هاى درختان جارى مى‏شود، خوردن سیر و گوشت پرندگان و شکار و میوه‏هاى خشک شده سودمند است. جم

اع و حرکت و فعالیت و کار در این ماه بسیار نیکو است.
دعاهایی و اعمال و تغذیه که در ماههای مختلف حاملگی به مادران باردار در دین توصیه شده

در سایت تبیان مطلب زیر را دیدم که احتمالا برای خانم های باردار خیلی مفید خواهد بود
مشاور محترم سایت در پاسخ خانم بارداری که درباره دعاهایی و اعمالی که در ماههای مختلف حاملگی و توصیه های مذهبی که از دین وارد شده سوال پرسیده بودند اینگونه پاسخ دادند:

۱توصیه های عبادی که روایتی درباره آن نیافتم ولیچون کارهای خوب وعبادی هستند وانجامش همیشه خوب است اگرخانم باردار که شرائط حساسی رامیگذراند به این عبادات واذکارمشغول شود آرامش دل پیدامیکند چون خدامیفرماید ذکرمن باعث آرامش است ووقتی مادرآرامش یافت درسلامت جسمی وروحی جنین تاثیرمستقیم دارد وانشاءالله فرزندی صالح وسالم به دنیاخواهدآمد
۲توصیه های خوراکی که درروایات آمده است.این مطالب راازکتاب ریحانه بهشتی یافرزندصالح تالیف خانم سیما میخبر ازانتشارات نورالزهرا سلام الله علیها نقل میکنم لازم به ذکراست که این کتاب برای مادران بسیارمفیداست.

الف توصیه هایی که مخصوص هرماه بیان شده است:

ماه اول: روزهای پنجشنبه وجمعه سوره یس والصافات بخواند وبه شکم بدمد.صبح هاکمی سیب شیرین بخورد.روزهای جمعه قبل ازصبحانه انارمیل کند وقبل ازطلوع آفتاب اندکی ازتربت سیدالشهدا علیه السلام بخورد.نمازهای یومیه رادراول وقت به جاآوردوقبل ازنمازاذان واقامه بگوید ودروقت گفتن اذان واقامه دست راروی شکم بگذارد.هرروزبردوعددخرماسوره قدربخواند وآن راناشتابخورد.

ماه دوم:روزهای پنجشنبه وجمعه سوره ملک راتلاوت کند.روزپنج شنبه ۱۴۰ مرتبه وروزجمعه صدمرتبه صلوات با(وعجل فرجهم)بگوید.دست راروی شکم بگذارد وصلوات کبیر بخواند(اللهم صل علی محمد وآل محمدوعجل فرجهم واهلک عدوهم والعن اعدائهم من الجن والانس من الاولین والآخرین).هرهفته گوشت باقدری شیر وسیب شیرین تناول کند.هرروز بردوعدد عناب سوره توحید بخواند وآن راناشتابخورد

ماه سوم: روزهای پنجشنبه وجمعه سوره آل عمران راقرائت کند.۱۴۰ مرتبه صلوات با(وعجل فرجهم)بخواند.قبل ازنمازدست راروی شکم گذارده وصلوات کبیر رابخواند.هرهفته مقداری گندم گوشت وشیر میل کرده وصبح هاکمی عسل تناول نماید.هرروزبریک عددسیب آیه الکرسی بخواند وآن راناشتا بخورد.همچنین مقداری کندر به اندازه یک عدس ناشتا بخورد.

ماه چهارم:
روزهای پنجشنبه وجمعه سوره دهر بخواند.درتمام نمازهادریک رکعت سوره قدرراتلاوت کند.بعدازنمازدست راروی شکم گذارده سوره قدروکوثروصلوات کبیررابخواندوبعدازآن بگوید:ربناهب لنا من ازواجنا وذریاتناقره اعین وجعلناللمتقین اماما.هفت مرتبه (استغفرالله واتوب الیه)بگوید.هرروزبعدازنمازها۱۴۰ مرتبه صلوات بفرستد.سیب شیرین وعسل وانارمیل کند.ازاول ماه چهارم نمازشب بخواند (درصوت امکان نیمه شب واگرموفق نشدقضای آن راترک نکند.)هرروزبردوعدد انجیرسوره والتین بخواند وآن راناشتا بخورد.ضمنا نام کودک قبل ازچهارماه وده روزانتخاب شود(روایت داریم برای پسرمحمد یاعلی وبرای دخترفاطمه نام بگذاریدتا سالم بماند انشاءالله)

ماه پنجم:
روزهای پنجشنبه وجمعه سوره فتح تلاوت کند.دریک رکعت نمازسوره نصربخواندوبعدازنماز دست راروی تربت کربلا کشیده برشکم بمالد.هرروزصبح مقداری خرما تناول نماید. ازابتدای ماه پنجم دروقت نماز دست برروی شکم نهاده اذان واقامه بگوید.هرروزبریک عدد تخم مرغ سوره حمدبخواند وآن راناشتا بخورد.
ادامه دارد…

ماه ششم:
روزهای پنجشنبه وجمعه سوره واقعه راقرائت کند.شبها دریک رکعت نمازسوره والتین بخواند.بعدازهرنمازدست برتربت امام حسین کشیده برشکم بمالد.پس ازصرف صبحانه انجیروزیتون میل کندوسعی کنددرروزیاشب مقداری مغزاستخوان بخوردوازخوردن دنبه بپرهیزد.هرروزیک عدد انارراپس ازخواندن سوره فتح ناشتا بخورد.

ماه هفتم:ازماه هفتم به بعد پس ازنمازصبح سوره انعام رابربادام بخواند وسپس آن رابخورد واین کارراتاچهل روز ادامه دهد.خواندن اذان واقامه ونمازشب رافراموش نکند.روزهای دوشنبه سوره نحل وروزهای پنجشنبه وجمعه سوره یس وتبارک ودرتمام ماههای هفتم وهشتم ونهم سوره نورراقرائت کند ودرنمازیومیه سوره قدروتوحیدرابخواند.روزی ۱۴۰مرتبه صلوات بفرستد.ازخوردن خربزه بعدازهرغذاکوتاهی نکندلکن قبل وبعدازآن آب میل نکند.هرروزبریک عدد(به)سوره یس بخواندوآن راناشتابخورد.همچنین ازماه هفتم به بعدپنج سوره قرآن راکه باتسبیح شروع میشود تلاوت کندکه عبارتنداز:حدید,حشر,صف,جمعه,وتغابن.

ماه هشتم: علاوه برمواردذکرشده درماه هفتم به مواردزیرعمل شودروزهای شنبه بعدازنمازصبح سوره قدر۱۰ مرتبه.روزهای یکشنبه بعدازنمازصبح سوره والتین دومرتبه. روزهای دوشنبه سوره یس .روزهای سه شنبه سوره فرقان.روزهای چهارشنبه سوره دهر.روزهای پنجشنبه سوره محمد (صلی الله علیه وآله)وروزهای جمعه سوره صافات تلاوت نماید.ازخوردن ماست شیرین وعسل کوتاهی نکند.هرروزجمعه ناشتا انارشیرین میل کند.درصورتیکه ضررنداشته باشدهفته ای یک بارسرکه بخورد.

ماه نهم:
بهتراست غذای اوکباب باشد.ادویه نخورد.خرمامیل کند.برای سلامتی امام زمان علیه السلام گوسفندی راذبح کرده ازآن بخورد.درنمازظهریاعصرسوره والعصروسوره ذاریات بخواند.درروزهای پنجشنبه سوره حج ودرروزجمعه سوره فاطر راتلاوت کند.هرروزمقداری راه برود.به عکس وآئینه کمترنگاه کند.هرروزبرمقداری شیروخرماسوره دهربخواندوآن راناشتابخورد.

ب:توصیه هائی که بصورت کلی بیان شده است:
۱ _همیشه باوضوباشد مخصوصا هنگام خوردن غذا.
۲_شبها به آئینه نگاه نکند.
۳_باکوشش تمام ازگناهان بپرهیزد.
۴_حتی الامکان مستحبات راانجام دهد.
۵_آرامش خودراحفظ کندوعصبانی نشود.
۶_باگذاشتن نوارقرآن وخواندن قرآن به صورت روزانه میتواند به حافظ قرآن شدن فرزندخودکمک کند.
۷_خواندن تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها بعدازهرنمازوشب قبل ازخواب.
۸_خواندن چهل روززیارت عاشوراباصدلعن وصدسلام ودعای علقمه.
۹_خواندن چهل روز سوره یس ودمیدن به اناروخوردن آن.
۱۰_خواندن چهل بارسوره یوسف ودمیدن به سیب وخوردن آن.
۱۱_خواندن چهل باردعای توسل.
۱۲_خواندن چهل روز زیارت جامعه.
۱۳_خواندن چهل روززیارت آل یس ودعای بعدآن.
۱۴_خواندن چهل شب جمعه دعای کمیل.
۱۵_خواندن چهل روزجمعه دعای ندبه.
۱۶_خواندن چهل عصرجمعه دعای سمات.
۱۷_خواندن چهل شب جمعه ویاچهل شب سوره حدید,حشر,تغابن,جمعه,وصف قبل ازخواب.
۱۸_خواندن حداقل چهل شب نمازشب.
۱۹_چهل روزجمعه غسل جمعه کردن.
۲۰_یک ختم قرآن کردن بخصوص برای سلامتی امام زمان.
۲۱_خواندن چهل بارحدیث کساء وزیارت امام زمان علیه السلام.
۲۲_خواندن چهل روزدعای عهدبعدازنمازصبح.
۲۳_خواندن سوره توحیددرهرروزپنجاه مرتبه بعدازنمازصبح.
۲۴_خواندن سوره قدردرهرروز پنجاه مرتبه بعدازنمازصبح.
۲۵_هرروز۱۴۰ مرتبه ذکرصلوات.
۲۶_هفتادباراستغفاربعدازنماز.
۲۷_خوردن مویزبه مدت چهل صبح ناشتا هرروز۲۱ عددبا۲۱ بسم الله الرحمن الرحیم.
۲۸_درموقع تکان خوردن بچه دست روی شکم بگذاردوصلوات وسوره توحیدراتلاوت کند.
۲۹_به فکرخدابودن ورفع حوائج مردم راکردن ودرچهره افرادمومن وزیبارونگاه کردن ورفت وآمدنکردن باافرادی که مشکل اخلاقی دارندورفتن به زیارت ودوری ازمعاصی بخصوص دروغ وغیبت ونمازاول وقت خواندن وزمزمه کردن نام زیبا ودلربا ودلنشین الله الله الله …..وبه صوت قرآن گوش دادن.
۳۰_برای صبورشدن بچه دست راروی شکم گذارده سوره والعصر رابخواند.
۳۱_فرزندرادرشکم مادرنام گذاشتن وانتخاب نام نیکو مانند محمد,علی,وفاطمه.واورابه نام خواندن.
۳۲_تلاوت قرآن خصوصا مداومت برسوره انبیاء هرقدرکه بتواندبرای صالح شدن فرزندبسیارموثراست.
۳۳_یکی ازروشهای موثربرای ایجادپیوستگی بین والدین وجنین قبل ازتولداو صحبت کردن باجنین است این رفتارخاطرات خوبی ازدوران قبل ازتولد درجنین باقی میگذاردوبعدازتولدنیزکودک صداهای آشنارابه یادمی آورد.
۳۴_درطول بارداری به تغذیه ورعایت نکات بهداشتی توجه داشته باشد.
ادامه دارد…..

خوراکیها وآثارآن برکودک ازدیدگاه احادیث:

۱-گلابی:
الف)خوردن گلابی توسط توسط پدر سبب زیبائی فرزند میشود.
ب)به زنان باردار گلابی بدهید که فرزندان رانیکو وزیبا میکند.
پ)به زنان باردارگلابی بدهید که اخلاق فرزندانتان رانیکو میکند.
ت)خوردن گلابی مایه قوت قلب ,پاکی معده,صفاوتذکیه دل,دلیری وزیبایی بچه میشود.
ث)گلابی قلب راجلا میدهد ودردهای درون رابه اذن حق شفا می بخشد.

۲-کاسنی:
الف)هندباء(کاسنی) برای افزایش فرزندمفیداست
ب)خوردن کاسنی آب کمر راافزایش داده وفرزند رانیکو وذکور بودن رادر ولدزیادمیکند.
پ)خوردن کاسنی باعث زیبائی فرزندمیشود.

۳-سویق(قاووت)
الف)خوردن سویق توسط والدین موجب قوت درفرزند میشود وازکودن شدن وسبک مغزی ونادانی اوجلوگیری میکند.
ب)خوراندن سویق به کودک جهت تقویت ورویاندن گوشت ومحکم کردن استخوان بسیارمفیداست.

۴-خربزه:
خوردن خربزه توسط زن باردار سبب میشودکه فرزند خوشرو وخوش خلق شود

۵-کندر:
خوردن کندور توسط زن باردار باعث زیادی عقل بچه وباهوش پاکدل دانا وشجاع شدن پسر وخوشخو ونیکو شدن دختر میشود.درحدیثی آمده است:به زنان حامله کندر بخورانیدبدرستیکه درشکم مادر کندرغذای طفل میشود ودلش محکم وتحملش زیادمیشود.

۶-انار:
خوردن انارشیرین فرزندرانیکومیکند.میل کردن اناردرروزهای جمعه قبل ازصبحانه بسیار خوب است خوردن انار برای رفع حالت تهوع بسیارمفیداست.برای کم خونی یرقان(زردی)دردمفاصل فشارخون وبواسیر نیزبسیارخوب است.هرکس یک عددانار بخورد دلش نورانی میشود ووسوسه های شیطان تاچهل روزازاوبرطرف میشود.

فواید روغن بنفشه در روایات

گیاه بنفشه فواید بسیاری برای انسان دارد و از زمان های بسیار قدیم مورد توجه پزشکان قرار گرفته است و خاصیت های زیادی برای آن ذکر کرده اند و همچنین پیامبر (ص) و امامان (علیهم السلام) به سبب خاصیت فراوان گل بنفشه روایت های گوناگونی برای خاصیت درمانی و دارویی آن ذکر کرده اند.

فواید روغن بنفشه:

۱. بنفشه بهترین سهل صفرا است، مخصوصا موقعی که مقدار زیادی صفرا در روده و معده جمع شده‎ است.
۲٫ مسکن عطش است.
۳٫ فشارخون را پایین می‎آورد.
۴٫ تب‎های شدید را برطرف می‎کند.
۵٫ خلط‌آور می‌باشد و برای سرفه، سختی سینه و سردرد و سینوزیت توصیه می‎شود.
۶٫ خواب‎آور و محلل ورم‎ها است.
۷٫ برای خارش پلک چشم، با جوشانده آن چشم‌ها را بشوئید.
۸٫ جهت درمان ورم رحم هر روز یک استکان از جوشانده آن به مدت ۷ روز استفاده شود.
۹٫ برای تسکین خارش مهبل روغن بنفشه بمالید.
۱۰٫ برای زیبایی پوست، پوست را با روغن بنفشه ماساژ دهید.
۱۱٫ برای درمان‌سرطان خانم‌ها از دمکرده گل و برگ بنفشه استفاده‌کنند.
۱۲٫ برای درمان شوره سر، گل بنفشه، آرد نخود، گل خطمی و شلتوک برنج را خیس کرده به صورت ضماد بر سر بگذارید بعد از ۲ ساعت سر را بشوئید.
۱۳٫ ماساژ با روغن بنفشه باعث تقویت موی سر می‌شود.
۱۴٫ برای بازشدن بینی با دمکرده گل بنفشه استنشاق شود.
۱۵٫ برای رفع جوش صورت از دمکرده بنفشه میل شود و به صورت ضماد روی جوش‌ها گذاشته شود یا پارچه تمیزی را به دمکرده گل بنفشه آغشته نموده روی جوش صورت بگذارید.
۱۶٫ برای درمان میگرن از دمکرده گل و برگ خشک آن میل شود.
۱۷٫ برای درمان سرخک و سرخجه از دمکرده گل بنفشه استفاده شود.
۱۸٫ برای درمان ورم سوزاک از ضماد بنفشه استفاده شود.
۱۹٫ کسانی که پرکاری تیروئید دارند از دمکرده بنفشه استفاده کنند.
۲۰٫ برای سل ریوی از دمکرده گل بنفشه استفاده شود.
۲۱٫ برای نگهداری ناخن از روغن بنفشه استفاده شود.
۲۲٫ از بین بردن جای سوختگی و زخم
۲۳٫ جوشانده بنفشه ضد افسردگی است.
۲۴٫ کسانی که به علت پرخونی دچار مالیخولیا شده‌اند از دمکرده بنفشه استفاده کنند.
۲۵٫ برای برطرف کردن جوش‌های صورت بچه‌های شیرخوار، بنفشه را جوشانده با شیر مخلوط نموده به صورت نوزاد بمالند.
۲۶٫ برای درمان درد پستان روغن بنفشه و زرده تخم‌مرغ را مخلوط کرده ماساژ دهند.
۲۷٫ برای درمان برفک دهان از دمکرده گل بنفشه استفاده شود
۲۸٫ برای درمان خروج مقعد اطفال (پرولاسپوس) با روغن بنفشه به محل بمالید.

طرز تهیه روغن بنفشه:

برای تهیه روغن بنفشه ۱۵۰ گرم بنفشه را در یک لیتر روغن کنجد بخیسانید و پس از چند روز صاف کنید و مجددا گل بنفشه اضافه کنید و این کار را آن قدر ادامه دهید که روغن از بوی بنفشه اشباع شود.

طرز تهیه شربت بنفشه:

۱۰۰ گرم گل بنفشه تازه، یک لیتر آب و۵۰۰ گرم شکر را به مدت ۶ ساعت با آتش ملایم جوشانده سپس صاف نموده استفاده شود.

توصیه پیامبر (ص) و امام صادق (ع) در خصوص روغن بنفشه:

پیامبر(ص) درمورد روغن بنفشه فرمود: روغن بنفشه نسبت به دیگر روغنها از جهت برترى مانند برترى اسلام نسبت به دیگر ادیان است (عیون اخبار الرضا، ج۲، باب ۳۱، حدیث ۱۴۸: ص ۵۴).
امام صادق علیه السلام : بنفشه ، مِهتر همه ی روغن های شماست حکایت بنفشه در میان روغن ها ، حکایت ما در میان مردم است . برتری بنفشه بر دیگر روغن ها به سان برتری اسلام بر دیگر ادیان است . بنفشه، خوب روغنی است ! درد را از سر و چشمان می برد (اصول کافی، ج۶: ص ۵۲۱).

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *