, , ,

تفسیر عرفانی سوره کافرون

تفسیرسوره کافــرون (قسمت اول)

استــاد حکیــم  امـــامـی
بسم الله الرحمن الرحیم
معـرفـت عبـادت علــمی و عملـی اســت ۰

معـرفـت هــم روح است و هـم بــدن ۰

وچون اینچنین اسـت  خلــوص بیشتـری را طلب می کنــد ؛ اگــر ایــن خلــوص نبــود ؛ بـه انـدازه ای کــه انســان نیـت غیــر خـدا داشتـه باشــد ؛ محجــوب از خــداوند متعال اسـت ۰

از لحـاظـی بـه محجـوب کافــر گفتــه مـی شـود  کـافــر یعنـی همـانـی کـه دارای حجـاب اســت ۰

حجـاب یعنــی نــدیـدن  حقیـقت ۰

آدم کافــر از  حقیقـت محجــوب اســت ومـا ســوره کـافـرون  را بــه همیـن جهـت مـی خـوانیــم ۰

سـوره کـافــرون و  ســوره تـوحیـد ؛ شـــرح  لا اله الا الله اســت ۰

قــل یــا ایــها الکـافـرون مـی شــود لا الــه و  ســوره تــوحیـد مـی شــود الا الله ۰

ایــن دو بــا هــم دیگــر تـوحیــد کـامـــل اســت ۰

معنـــای  قل یا ایها الکافرون این است کـه : آدم اول مخــاطــب بــه خـودش بخــوانـد  کـــه خــودش دارای حجــاب اســت ۰

معنــی ایــن کــه خـود حجــاب اسـت این اسـت کـه : خــود را نشــان مــی دهیـــم ؛ نــه خدا را ۰

چـــون مـا مــی تـوانیــم یـک چیــز را نشــان بـدهیــــم ؛ چنــد چیـز را نمـی شــود نشــان داد ۰

یعنــی آدم وقتــی مــی خــواهــد یــک کـار را انجــام دهـــد ؛ یــک چیــز در او ظـاهـر اســــت ۰

مــا اگـر از کـاری هــم چنــد نیـت داشتــه بـاشیـــم ؛ یکـــی بــر دیگــران مـی چـربــد ؛ آنکـــه مـی چـربــد ؛ عبـارت از همــانــی اســت کــه انســان معبــود خــودش قــرار داده اسـت و بـرای آن حـرکـت کـرده اسـت ۰

هــر چیــزی کــه مـا بــرای آن حـرکــت کنیــم معبـود مـا مـی شـــود ۰

مـا حـــرکــات زیـادی داریـم از دیـدن و شنیــدن و خـوردن و۰۰۰خیــال و و هــم و خــواب و درس و۰۰۰۰ وچـون ایــن حـرکــات و کـارهـا بـرای خـودمـان اسـت ؛ بـه نحـوی حجــاب اسـت ۰

آن وقتــی کـــه انسـان طـالــب خـداونــد تبارک و تعالی اسـت یعنــی خــدا را نشــان مــی دهــد ۰ در ایـن نشـان دادن عــابـــــد الله است ۰
لذا در ایـن مـوقـع حقیقتا آدم اســت ۰

وقتــی مـی گـوییـم  قل یا ایها الکافرون ؛ یعنـی خـودمـان را که نیتـهای غیــر خــدا بـر مـا مسلـــط اسـت ؛ مخــاطـب قـرار مــی دهیـم .

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *