, ,

تفسیر سوره کوثر

 1. بسم الله الرحمن الرحیم رحمت بی نهایت خداست ؛؛پیامبررحمت بی نهایت است ورحمت دوم خداکه هرناقصی رابه کمال می رساند. رحمت رحیمیه اوست .
  فصل لربک وانحر یعنی بایدنشان دهنده این معناباشی. پس پیامبر دست آدم رامی گیردمی بردبه کوثر صدقه که میدهی یعنی بفرمان خدا.وقتی بفرمان خداحرکت کردی .،کوثراست وخیرکثیردرادم ظاهرشده است .
  آدم مثل صورت آینه است که هرچه باشد همان را نشان می دهد.آدم هم صورت آینه است که هرچه دراوباشدهمان رانشان می دهد.وقتی کوثردرش پیداشد کوثررانشان می دهد. انبیاکوثررانشان می دهند..وازتوحیداحدی صمدی حکایت می کنند.این شریعتی که پیامبربرای ما آورده یعنی ازکوثرداردبمامی نوشاند. نوشانیدنِ اویعنی همه کارهای مابفرمان اوباشد کوثررانشان می دهد.یعنی ازخود بینی بیرون رفته است ،ازمنزلِ ویرانِ خوددیدن بیرون میبرد.
  مابایدازمنزل ویران خود بیاییم بیرون.هرکسی بایدازمنزل ویران خودبیایدبیرون. آنگاه کوثرهست که دراو ظاهرشده است .
  محرمات،، آفت کوثراست ومشغول شدن به ویرانه است . پس ازحقیقت بی بهره بودن است .  خدابرای همه آدمهاکوثر راخلق کرده است .آدم بایدطالب باشدواگرطالب نبودچی می شود ؟ به ویرانه اشتغال پیدامی کند.خداوند حقیقت و قیامت خلق کرد.جهنم خلق نکرد.جهنم راویرانه خلق کرد.
  گفتیم هرظهوری یک جنبه آیه ای دارد ویک جنبه حجابی دارد.آن حجاب ظلمت است که باید از آن بیرون بیاییم ولی جهنم بالتبع قیامت پیدا میشود .
  عزیزی سوال کردکه چراخداوند شیطان را خلق کرد ؟ مثال: اگرچیزی رانوشتی یک خطهایی در نوشته هست اگر اشتغال به خطوط داشتی این دنیاست که اول ظاهرمی شود. اگر کسی خواست خودش را در آینه ببیند تصویر پیدامی شود اگر خیال کند تصویر یک چیزی هست وبه آن مشغول شدجهنم است .
  قصدخدااین نبوده که به چیزهای دیگرمشغول شویم بلکه قصداین بوده که به حقیقت توجه کنیم .و خداحقیقت راظاهرکرده است و آدم بایدمشغول به حقیقت شود.
  ازاین خطبایدبه معنابرسدواگرنرسیدخودش رفته است درجهنم یعنی نفهمیدن حقیقت نوشته .
  ان منکم الاواردها کان علی ربک حتمامقضیا. واردها نه اینکه خداوندآدم راواردکند.آدم خودش وارددرجهنم هست.اول خط رامی بینداین وارددرجهنم است .جهنم است چون معنارا نمیفهمد .
  به تصویرآینه مشغول شدمقصودسوخته می شود.پس خداوندکسی رابه جهنم نمیبرد ثم ننجی الذین اتقوا ما آنها راکه تقوادارند ، نجات میدهیم . تقوایعنی معناوتوحیدراپیداکردن.اگرتوحیدپیداکردی. یعنی من نمودخداهستم یعنی بایدرحمت دوم راداشته باشم وعلم وقدرت خدارانشان دهم وهیچی راازخودم ندانم.  قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی ،،لله رب العالمین یعنی من هیچی ندارم.همه چیز از نمازوصدقه و روزه قربانی الله است .یعنی ظهورخداست.وهیچکس هیچی ندارد.صورت آینه،، شخص را نشان میدهد .
  همه عالم این اشتباه رادارند،الاانبیا ازاین اشتباه آمدندبیرون.ما آیه هستیم مثل تصویرکه آیه وظهورآنی هست که مقابلش ایستاده اینهانشان می دهدکه دیگری است.
  ماخودمان کی هستیم ؟هیچی .ظهوردیگری است .ما خودنداشتیم و نداریم پس هیچی رانمیتوانیم نگهداریم. یعنی همه از اوست .

استاد الهی امامی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *