بسم الله الرحمن الرحیم

تولید و تنظیم: موسسه اوای توحید

متن کتاب صلات استاد مهدی سمندری ( الهی نامه)

تهیه کننده : موسسه اوای توحید