,

ادراکات انسان مادی نیست

بسم الله الرحمن الرحیم

ادراکات انسان مادی نیستند وبه همین جهت هرآنچه می بینیم ومی شنویم ومی خوریم و همه به نحوی تجرد برزخی دارند وازبین نمی روند پس گمان نکنیم حرفی زدیم وشنیدیم و چیزی گفتیم وشنیدیم وخوردیم وتمام شد ورفت.  تمام افعال واعمال وادراکات ما به جهت تجرد برزخی, که پیدا میکنند با ما همراهند, خوردنی, تمام شد ولی ادراک ما از خوردنی باقیست, دیدنی را دیدیم و رد شدیم ولی ادراک ما باقیست, پس ما با ادراکات خود محشوریم الی الابد.

 حال چگونه قبول کنیم ادراکات ما مجردند؟
ما چند چیز متضاد را میتو انیم با هم تصور کنیم مثلا سفیدی وسیاهی را یا شیرینی وترشی را یاخوبی وبدی را یا شب و روز را یا نرمی وزبری را یا شرق وغرب رایا بهشت وجهنم راواگر محل ادراک این متضادها مادی باشد, نمیتوانند در محل واحد وزمان واحد وموضوع واحد جمع بشوند وحال اینکه ما همه این متضادها را در تصور خود, که محلش نفس مجرد به تجرد برزخیست را دارا هستیم.

 پس بدن ما مادیست, مغز ما مادیست وتعلق به عالم ماده وخلق دارد ولی ذهن وفکر وتصور واندیشه ونفس ما مجرداست وتعلق به عالم امر دارد. با مردن ما حشر باعالم امر داریم وتوجهمان از عالم خلق وبدن وطبیعت برداشته میشود و وارد عالم برزخ که برزخ میان عالم خلق وامر است میشویم. تمام ادراکاتی که درعالم خلق وبدن وطبیعت دارا شده ایم را همراه خود داریم ولی خود نفس ما چون به عالم امر تعلق دارد در برزخ تکامل پیدا میکند تا شایستگی وارد شدن به عالم آخرت وقیامت را پیدا کند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *