آداب جامه پوشیدن و کندن

از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقولستکه نهى فرمود از عریان شدن در شب و روز از حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام منقولستکه هرگاه مرد عریان شود شیطان بسوى او نظر میکند و طمع میکند در آنکه او را به معصیت در آورد. و فرمود سزاوار نیست مرد را که جامه خود را از ران خود دور کند وقتیکه در میان جماعتى نشسته باشد و فرمود که چون جامه را از بدن بیرون آورید بسم اللّه بگوئید تا جنیان نپوشند و اگر نگوئید جنیان آنجامه را میپوشند تا صبح .
از حضرت صادق علیه السلام منقول استکه سزاوار نیست زن مسلمانرا که روپاک یا پیراهنى بپوشد که ته نمایان باشد.
از حضرت امام محمدباقر علیه السلام منقولستکه عرض مقنعه حضرت فاطمه علیه السلام آنقدر بود که تانصف بازوى آنحضرت میرسید وهمه زنانرا باید که چنین کنند.
از حضرت صادق علیه السلام بسند معتبر منقول استکه ادناى اسراف آنستکه جامه اندرون وبیرون یکى باشد.
در حدیث دیگر منقولستکه اسحق بن عمار از آنحضرت پرسید که میتواند بود مؤ من ده پیراهن داشته باشد فرمود بلى گفت که بیست پیرهن فرمود بلى این اسراف نیست اسراف آنست که جامه که باید براى زینت نگاه داشته بعوض جامه که در وقت دیگر بپوشند بپوشى .
در روایت دیگر از حضرت امام موسى سؤ ال کردند که کسى ده پیراهن داشته باشد اسراف است فرمودند که نه بلکه از براى محافظت جامه این بهتر است ، بلکه اسراف آنستکه جامه نگاهداشتنى را در جاهاى کثیف بپوشى .
از حضرت باقر منقول استکه کوتاه کردن جامه راحت جامه است و بیشتر بافى میماند وفرمود که جامه پاکیزه پوشیدن دشمن را منکوب میکند.
از حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام منقول استکه شستن جامه اندوه و غم را برطرف میکند و موجب قبولى نماز میگردد.
حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم فرمود که هر که جامه پوشد باید پاکیزه باشد.
از حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام منقولستکه شش چیز است که ازاخلاق قوم لوط است کمان گلوله انداختن و سنگریزه انداختن بیکدیگر و قندران خائیدن در راهها و جامه برزمین کشیدن از روى تکبر و بندهاى قبا و پیراهن را گشودن .
بسند معتبر منقول استکه شخصى بخدمت حضرت صادق علیه السلام آمد دید که گریبان جامه را پنبه کرده اند آنشخصى بتعجب نظر میکرد حضرت فرمود که چرا چنین نظرمیکنى گفت از پینه جامه تعجب میکنم . کتابى در پیش حضرت علیه السلام گذاشته بود فرمود بخوان . در آنجا نوشته بود که ایمان ندارد کسى که حیا ندارد و مال نیست کسى را که معیشت باندازه نمى کند و نو نیست کسى را که جامه کهنه ندارد.
حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام فرمود که آنقدر پینه برجامه خود زدم که شرم کردم از آنکس که بر آن پینه میزد.
از حضرت صادق علیه السلام منقولستکه هر که گریبان جامه را پینه زند و کفش را پینه کند و چیزیکه براى خانه خرد بردارد بخانه برد از تکبر ایمن گردد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *